linkedin
Crist offshore
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
scroll page

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Państwu informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez CRIST spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Kadłubowców 11, (81-336) – pełniącego w zakresie niżej opisanym rolę administratora Państwa danych osobowych (dalej „Administrator”, „CRIST Offshore”) w sposób prosty, zwięzły i przejrzysty. Zestaw podanych tu do Państwa wiadomości informacji odpowiada wymogom unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).

 

W celu zagwarantowaniu pełnej ochrony Państwa danych, a także swobodnego dostępu do niezbędnych informacji o procesach ich przetwarzania, a także przysługujących Państwu prawach CRIST Offshore udostępnia Państwu adres e-mail, pod którym będę się Państwo mogli skontaktować z Administratorem w razie pojawienia się u Państwa pytań, wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych: rodo@crist.com.pl,

 

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wymaga podjęcia żadnych działań po Państwa stronie.

 

Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych:

CRIST Offshore przetwarza dane osobowe przede wszystkim w celu wykonania umowy łączącej Państwa z CRIST Offshore, świadczenia na rzecz Państwa usług lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy czy rozpoczęcia świadczenia usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Dodatkowo CRIST Offshore może również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na nim jako Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Niekiedy CRIST Offshore dokonuje przetwarzania Państwa danych w celach opartych na prawnie uzasadnionym interesie administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. w zakresie udzielania odpowiedzi na żądanie organów władzy publicznej. W pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Cele, w których CRIST Offshore może przetwarzać dane z uwagi na prawnie uzasadnione interesy to:

 • prawidłowe wykonanie umów z kontrahentami Spółki, w tym świadczenie usług w celu ich realizacji.
 • rozliczenie umów z kontrahentami,
 • w celach marketingu własnych produktów i usług
 • gdy znajdzie to zastosowanie, w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych przez CRIST Offshore oraz postępowań przed organami władzy publicznej

 

Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg umowny, niezbędny do jej poprawnego wykonania, zawarcia, a także świadczenia dla Państwa usług. W zakresie celów wynikających z obowiązków prawnych, zebranie danych przez CRIST Offshore jest wymogiem ustawowym. CRIST Offshore przetwarza zebrane od Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wymienionych tu celów. W przypadku gdy Państwa dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, źródłem tych danych tj. w szczególności imienia, nazwiska, danych kontaktowych jak e-mail czy nr tel. i innych wyłącznie niezbędnych do wykonania umowy, jest Kontrahent lub inne, publicznie dostępne źródła (KRS, CEIDG, Internet).

 

Odbiorcy danych osobowych:

W toku normalnego prowadzenia działalności CRIST Offshore może przekazywać Państwa dane osobowe do zewnętrznych odbiorców (z zachowaniem wszelkich wymogów zapewnienia ich bezpieczeństwa wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych), gdy okazuje się to niezbędne w procesach biznesowych, zapewnieniu wysokiej jakości świadczenia usług, a także spełnienia ciążących na CRIST Offshore obowiązków prawnych. Powyższe obejmuje następujące kategorie odbiorców danych:

 • kontrahenci, klienci, dostawcy CRIST Offshore,
 • organy władzy publicznej,
 • podmioty wspierające CRIST Offshore w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym spółki z grupy.

 

Czas przetwarzania danych:

Państwa dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych w niniejszej informacji powyżej tzn. przez okres realizacji umowy łączącej CRIST Offshore z Państwem/świadczenia usług, a po jej wygaśnięciu/zakończeniu świadczenia usług przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.

 

Procesy przekazywania danych poza EOG lub do organizacji międzynarodowych:

 

Państwa dane nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Przysługujące Państwu prawa:

 

W związku z ochroną Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z przepisów RODO.

 

Należą do nich:

 • Prawo do sprostowania danych, gdyby okazało się, że przetwarzane dane są niepoprawne
 • Prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii oraz informacji o procesach przetwarzania
 • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych przepisami RODO
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do przenoszenia tych danych, które przekazali Państwo CRIST Offshore
 • Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że procesy przetwarzania danych osobowych przez CRIST Offshore naruszają prawo.

 

W razie skorzystania z jednego z przysługujących Państwu praw, CRIST Offshore dołoży wszelkich starań i podejmie niezbędne działania w celu ich realizacji. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa i najlepszymi standardami, gwarantującymi ochronę Państwa prywatności, praw i wolności.

 

W przypadku pytań dotyczących Państwa danych osobwych prosimy o kontakt z:

 

Inspektor Ochrony Danych

Katarzyna Połubińska

rodo@crist.com.pl

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

pod adresem e-mail rodo@crist.com.pl, lub listownie na adres siedziby.